MISSION TRANSPORT and LOGISTICS Kft.

Title Image

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a Fuvarmegbízásnak, Fuvarozási Szerződésnek vagy fuvarfeladat megszervezésére/ellátására irányuló megrendelésnek, amely a Megbízó, Mission Transport and Logistics Kft. által adott fuvarfeladatok ellátásával kapcsolatos szabályok összességét tartalmazza.

 

Megbízott a fuvarfeladat elvállalásával, illetve a teljesítés megkezdésével (kiállással) az ÁSZF-ben foglaltakat maradéktalanul elfogadja, annak rendelkezéseit tudomásul veszi, betartja, és betartatja.

 

 1. Felek egymás között hivatalos közlésnek ismerik el az email útján közölteket. Károk és problémás ügyek esetében Megbízó postai úton küldött tértivevényes levélben erősítheti meg az email útján közölteket.
 2. Megbízó fuvarozási feladatait Megbízott a részére email útján megküldött Fuvarmegbízás elnevezésű dokumentumban megjelölt adatok és feltételek alapján hajtja végre.
 3. Amennyiben Megbízott a Fuvarmegbízásra vonatkozó visszaigazolást megküldi, Megbízó a Fuvarmegbízást elfogadottnak tekinti. Elfogadottnak tekintendő a Fuvarmegbízás akkor is, ha Megbízott a fuvar ellátására szánt jármű rendszámát megküldi Megbízó részére, illetve, ha a Megbízott a fuvar teljesítését megkezdi (kiállás).
 4. Abban az esetben, amennyiben a Megbízott által megtett visszaigazolás bármilyen módosítást tartalmaz, azt a Megbízónak egyedileg, írásban vissza kell igazolnia, mely esetben a Megbízói visszaigazolás időpontja lesz a Felek közötti megállapodás – megrendelés – létrejöttének időpontja.
 5. Megbízott minden esetben köteles meggyőződni arról, hogy a kapott Fuvarmegbízás a Megbízótól származik. Megbízott részére csak és kizárólag Megbízó által használt email címekről és egyéb, a Megbízó honlapján közzétett elérhetőségekről küldött Fuvarmegbízás vagy írásos utasítás érvényes. Megbízott ennek figyelmen kívül hagyásából eredő károkat teljeskörűen viseli.
 6. A Fuvarmegbízás alapján Megbízott a megjelölt/megbeszélt időben, tömített, tiszta, ép rakfelületű, ponyvázatú tehergépkocsival áll ki fuvarozásra. A platón az árutól idegen anyag nem lehet. A tehergépkocsit úgy kell leponyvázni, hogy az áruban az időjárás kárt ne tehessen.
 7. Megbízott a felelősség alóli mentesülés érdekében Megbízóval szemben nem hivatkozhat annak a járműnek hibás állapotára, amelyet a fuvarozás végrehajtására használt.
 8. Megbízott az árufuvarozás során kizárólag a Megbízótól kapott utasítások alapján járhat el, harmadik személytől sem az árufuvarozás megkezdése előtt, vagy folyamata alatt, vagy annak befejezésekor utasítást nem fogadhat el. Megbízott az ebből adódó károkat teljeskörűen viseli.
 9. Megbízott köteles gondoskodni arról, hogy az áru a lehető legrövidebb idő alatt kerüljön ki- és berakodásra. Az árut nem szabad – még rövid időre sem – mások által hozzáférhető vagy nem ellenőrzött területre (pl. külső / nyitott rámpa), beázástól nem védett területre elhelyezni.
 10. A Megbízott különleges előírás hiányában a Megbízottól általában elvárható módon mindent megtesz a küldemény biztonságos továbbítása érdekében. Megbízott Megbízó küldeményeit a veszélyes áruktól elkülönítve köteles tárolni és szállítani, valamint gondoskodik arról, hogy a szállítás során ne tehessenek kárt más Megbízó küldeményeiben.
 11. A pihenőidő, a fuvarozásban bekövetkezett szünet (függetlenül attól, hogy tervezett vagy sem) alatt, pl. hétvégeken, állami ünnepek idején a kamiont / rakodási egységet meg kell védeni az illetéktelen behatolásoktól. A parkolóhely kiválasztása során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: a területnek mindig kellően megvilágítottnak kell lennie; a területnek főútvonalak / autópálya mentén kell elhelyezkednie; a kamionnak más kocsik mellett kell parkolnia, de úgy, hogy az egyszerű / könnyű távozás biztosítva legyen.
 12. Megbízott elfogadja, hogy Felek áruelveszésnek tekintik az áru téves helyre történő lerakása esetét is, amennyiben az áru a megbízásban meghatározott teljesítési határidőt követő 30 napon belül sem kerül kiszolgáltatásra a Fuvarmegbízás szerinti címzett részére Megbízott által és annak költségviselésében. Megbízott elfogadja, hogy az áruelveszés esetén az áru teljes értékéig terjedő kártérítést köteles viselni.
 13. Megbízott teljeskörűen felel a fuvarozás elvégzése során bekövetkező áruelveszésért, teljes- vagy részleges megsemmisülésért, értékcsökkenéssel járó minőségromlásért (pl. szennyeződés, cselekedete miatt törött vagy sérült áru keletkezett), ezért a Megbízott köteles ezekben az esetekben az áru teljes értékét, illetve az értékcsökkenést teljeskörűen megtéríteni Megbízó részére. Megbízott mindennemű áruszennyeződést azonnal köteles jelezni – akár a rakodást is felfüggesztve – Megbízónak, annak intézkedését várva. Ennek elmaradása esetén Megbízó minden kárt Megbízottra hárít.
 14. Amennyiben Megbízott a fuvarmegbízáson szereplő fel- vagy lerakóhely címét nem találja, vagy azt nem tudja beazonosítani vagy egyéb akadályba ütközik (pl. az árut nem veszik át, vagy nem adják ki stb.), arról még az áru fel- vagy lerakodása előtt haladéktalanul köteles értesíteni Megbízót, hogy attól új instrukciókat kérjen. Ennek elmulasztásából és a téves árufelvételből vagy lerakodásból eredő károk teljes mértékben Megbízottat terhelik. Megbízott köteles a fuvarmegbízáson megadott adatokat, így különösen az Átvevő nevét és címét és a lerakóhely címét ellenőrizni. Elírás vagy hiányos Megbízói utasítás tapasztalása esetén erről haladéktalanul tájékoztatni köteles Megbízót, a tájékoztatás elmaradásából eredő károkat Megbízott köteles viselni.
 15. Megbízott a tehergépkocsi meghibásodásáról azonnal köteles Megbízót tájékoztatni, hogy az még időben intézkedni tudjon. Ha a tájékoztatás elmarad, vagy késik, az ebből származó többletköltségek (pl. kötbér stb.) a Megbízottat terhelik, amennyiben a Megbízó megrendelőjének a részéről kiszámlázásra kerül. Megbízott elfogadja, hogy minden olyan szerződésszegés, mely a tájékoztatás kérési kötelezettség, illetve tájékoztatás adási kötelezettség elmulasztására vezethető vissza, olyan súlyos gondatlansággal elkövetett szerződésszegésnek minősül, mely a szándékossággal egyenértékű, így ilyen szerződésszegésből eredő kár esetén az elévülési idő 3 év, és Megbízott elfogadja, hogy ilyen szerződésszegésből keletkezett kár esetén nem hivatkozhat olyan körülményre, mely Megbízott felelősségét kizárná.
 16. Amennyiben az áru átadásakor az átvevő minőségi kifogásokkal él, Megbízott a problémát azonnal jelzi a Megbízónak, még a jegyzőkönyv aláírása előtt.
 17. Raklapcserés szállítások esetén a cserét/leadást igazoló dokumentum pontos kitöltésére és érvényes igazoltatására Megbízott fokozott figyelmet kell, hogy fordítson. Eltérés esetén azt haladéktalanul, még a helyszínről jeleznie kell Megbízó felé, ellenkező esetben Megbízónak reklamációt nem áll módjában elfogadni és a hiányzó/sérült raklapokat kiszámlázza, fuvardíjból levonja.
 18. Megbízott köteles betartani a fuvarozással érintett országok közúti áruszállítással, illetve áru ki-és berakodásával összefüggő jogszabályait és előírásait.
 19. Megbízott kijelenti és teljeskörűen szavatolja, hogy jelen megbízás alapján elvégzendő tevékenységek végzéséhez szükséges mindennemű jogosítvánnyal, engedélyekkel, biztosítással, felhatalmazással, okiratokkal rendelkezik.
 20. Megbízott kijelenti, hogy a Fuvarmegbízás keretében végzett feladatok ellátásában közreműködő munkavállalóit a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő munkaszerződéssel, bejelentett módon foglalkoztatja, a munkavégzéshez szükséges jogosítványokkal, engedélyekkel, képesítésekkel, egészségügyi könyvvel, hatósági élelmiszerszállítási engedéllyel és minden egyéb a fuvarozáshoz szükséges dokumentummal rendelkeznek.
 21. Megbízott betartja, illetve alkalmazottjával betartatja a gépjárművezetők munka- és pihenő idejének kiadásáról szóló szabályokat (AETR), és a fuvarfeladatra szóló megbízást úgy fogadja el, hogy ez által a fuvarfeladat teljesíthető legyen. Amennyiben Megbízott alkalmazottja a vezetési idő lejárata miatt nem tudja a fuvarfeladatot határidőre teljesíteni, és az egyértelműen Megbízott vagy alkalmazottjának felelősségére vezethető vissza, Megbízó a fuvarkésedelemből adódó károkat teljeskörűen áthárítja Megbízottra.
 22. Minden olyan elháríthatatlan külső esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak és a Felek között létrejött megállapodás teljesítését akadályozza, az vis maiornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, országos sztrájk stb.). Vis maior előfordulása esetén – amennyiben az a körülményeknél fogva lehetséges – Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a vis maior pontos okát, valamint a Felek közötti megállapodás teljesítésével kapcsolatos várható hatásait.
 23. Szerződésszegés, illetve szándékos károkozás esetén a megbízást/szerződést bármely fél, rendkívüli felmondással, a másik félhez intézett írásos formában azonnali hatállyal felmondhatja. Bármelyik fél jogosult továbbá a megbízást/szerződést azonnali hatállyal felmondani különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi esetekben: a másik Féllel szemben jogerősen elrendelt csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás; a másik Félnek a cégjegyzékből való, a cégbíróság által hivatalból elrendelt jogerős törlése megindítása esetén; továbbá a másik Fél adószámának törlése vagy felfüggesztése esetén.
 24. Megbízó a vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli és védi a személyes adatokat a szolgáltatás igénybevétele során. Az adatok kezelése és továbbítása az adatszolgáltatók hozzájárulása alapján, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt rendelkezések szerint történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat külön adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, amely elérhető a www.missiontrans.hu oldalon.
 25. Felek kötelezik magukat, hogy a létrejött minden egyéb megállapodást vagy egyezséget, valamint a bármelyik Fél által a másik Félnek átadott minden információt, dokumentációt, adatot vagy know-how-t bizalmasan kezelnek, azok tényét és tartalmát kölcsönösen üzleti titokként kezelik.
 26. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy minden birtokába került üzleti titkot időben, korlátozás nélkül megőriz, és a Megbízó felhatalmazása nélkül harmadik személynek nem adja ki, továbbá nem használja fel arra, hogy saját vagy más személy részére előnyt szerezzen, és ezzel Megbízónak hátrányt okozzon.
 27. Megbízott kötelezi magát arra, hogy a Megbízót élve a birtokába jutott adatokkal nem kerüli meg, annak megrendelőjével nem kezdeményez sem ő, sem az ő közreműködésével más jogi vagy magánszemély együttműködést, és nem hoz létre szerződéses kapcsolatot. Megbízott vállalja, hogy amennyiben ezen kötelezettségét megszegi, Megbízó felé kártérítés fizetését teljesíti.
 28. Felek képviselői kijelentik, hogy az általuk képviselt gazdálkodó szervezet képviseletére jogszabály, társasági szerződés vagy jelen jogügyletre szóló külön meghatalmazás alapján jogosultak. Felek a jognyilatkozataik valóságtartalmáért teljes és korlátlan felelősséggel tartoznak. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adataikban bekövetkezett változást (cégnév, székhely, bankszámlaszám, csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás megindulása, fúzió, jogutódlás stb.) – a bejelentés elmulasztásából eredő kárfelelősség terhe mellett – egymásnak haladéktalanul, de legkésőbb annak megtörténtét követő 10 munkanapon bejelentik.
 29. Felek egymás jó hírnevét a jelen szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követően is szem előtt tartják és tartózkodnak minden olyan magatartás tanúsításától, amely a másik felet ebben sértené.
 30. Jelen ÁSZF feltételeinek változásáról Megbízó az új feltételek hatályba lépését megelőző 10 nappal értesíti Megbízottat.
 31. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a nemzetközi fuvarozás esetén a CMR Egyezmény, belföldi fuvarozás esetén a Ptk. rendelkezései irányadóak.
 32. A Felek megállapodnak abban, hogy a vitás ügyeket elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják megoldani. Ennek eredménytelensége esetén a jogvitákra a magyar bíróságoknak van joghatósága, ezen belül Felek hatáskörtől függően kikötik a Győri Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
 33. Amennyiben bármely személy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak, és a Megbízó nem teszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, az semmiképpen sem értelmezhető úgy, hogy a Megbízó lemondana bármilyen, a jelen szerződésből, jogszabályból vagy bírósági gyakorlatból fakadóan bármely őt megillető jogáról.